t+21K9HEDpNMydr+KJv7h6eOzU6JoRB1MKh6sjoXbcnnp18b44GXNKsmCxEh2/b6W3qBAMyV6UtL184fhCe/y3/hm2doJ6tExxWTI+N7CGGKiLBv8ahqDQ==